Apple Wireless Keyboard

ikok's picture
10285
posts

Update : Aluminum Keyboard Firmware Update 1.1

Apple ออกตัว firmware update สำหรับ aluminum keyboard ปี 2007 แล้วครับ มีรายการแก้ไขปรับปรุงดังนี้

  1. ยืดอายุของแบตเตอรี่ให้นานขึ้น
  2. แก้ไขบางกรณีที่พิมพ์ตัวอักษรซ้ำ

สำหรับใครที่ซื้อคีบอร์ด aluminum มาใช้(firmware นี้ระบุสำหรับรุ่นของ keyboard ปี 2007) สามารถโหลดได้ผ่าน software update หรือเข้าไปโหลดมาติดตั้งเองได้ที่

Aluminum Keyboard Firmware Update 1.1