Mail.app : วิธีอ่านเมล์ที่มาเป็นภาษาต่างดาว

ถ้าเราได้รับอีเมล์ที่เป็นภาษาต่างดาวมา เราสามารถเข้าไปแก้ให้อ่านเป็นภาษาไทยในขั้นต้นได้แบบนี้ครับ

  1. บน Mail.app ไปที่ Message บนเมนูบาร์
  2. เลือก Text Encoding จากเดิมเขาจะตั้งเป็น Automatic ให้เราเปลี่ยนเป็น Thai (Windows,Dos) ครับ =)